1.12.14

RPIS-MEN

 

 

Kasutusjuhend

 

KODANIK

Sisukord

1        Üldosa. 3

1.1     Rakendus 3

1.2     Kontaktandmete muutmine. 4

1.3     Üldised otsingud ja andmed. 5

1.3.1  Kiirloendid. 5

1.3.2  Planeeringute otsing. 7

1.3.3  Menetluse andmestik. 9

1.4     Kaart 12

2        Kodaniku tegevused. 14

2.1     Taotluse esitamine. 14

2.1.1  Taotluse osapooled. 14

2.1.2  Asukoht 18

2.1.3  Üldandmed. 21

2.1.4  Esitatud dokumendid. 22

2.1.5  Esitamine. 23

2.2     Minu taotlused. 24

2.2.1  Taotluse kustutamine/ taotlemisest loobumine. 26

2.2.2  Taotlemisest loobumine. 26

2.2.3  Taotluse parandamine. 26

2.3     Minu menetlused. 27

2.4     Minu teavitused. 28

2.4.1  Teavituse sisu vaatamine. 29

2.4.2  Teavituste mitteaktiivseks märkimine. 30

2.4.3  Teavituse tellimused. 31

2.5     Ettepaneku/ vastuväite esitamine. 32

2.6     Minu ettepanekud/ vastuväited. 33

2.7     Kaastaotlejana nõusoleku andminetaotluse esitamiseks 35

2.8     Seisukoha andmine menetluses 37

 

1      Üldosa

 

Kõik kasutajad saavad teostada päringuid ja vaadata menetluste andmestikku.

Sisseloginud kasutaja saab ka esitada taotlust detailplaneeringu algatamiseks, jälgida endaga seotud taotlusi ja menetlusi, tellida ja jälgida süsteemiga seotud teavitusi ning esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute menetlemise käigus.

 

1.1     Rakendus

 

Rakendus on kättesaadav

rpis.ee

 

Peale sisenemist näeb kodanik muutunud menüüd -  planeeringute otsingu menüüpunkti asemel on menüüpunkt 'Infotaotlused ja avaldused',  mille viimaseks punktiks on ka planeeringute otsing.

 

 

Peale sisenemist kuvatakse isiku andmed ja roll 'Kodanik'  ekraani päises.

 

Kui kodanikul on lisaks kodaniku rollile ka muid rolle võimalik kasutada, siis rolli vahetamine toimub rakenduse päises vasakul üleval rollide rippmenüüs.

 

Väljalogimiseks kasutatakse linki 'Logi välja'.

 

 

1.2     Kontaktandmete muutmine

 

Isiklike andmete (telefon, e-maili aadress) muutmiseks kasutatakse linki 'Minu seaded'.

 

Kasutajale kuvatakse tema nimi, isikukood ja millistes rollides ta on süsteemi kasutanud. Muudatuste salvestamiseks tuleb vajutada nuppu 'Salvesta'

 

1.3     Üldised otsingud ja andmed

 

Kõigis rollides on kasutajale kättesaadavad erinevates olekutes menetluste kiirotsingud menüüpunktides 'Üldplaneeringud' ja 'Detailplaneeringud'  ja detailsem otsing 'Planeeringute otsing'.

 

1.3.1  Kiirloendid

 

Üldplaneeringute ja detailplaneeringute kiirloendites kuvatakse kasutajatele planeeringute menetlused menetlusetappide ja aktiivse toimingu alusel.

 

Menetluse hetkeolekute alusel kuvatakse kasutajale:

·         Algatatud planeeringud

·         Algatamisest keeldutud

·         Vastu võetud planeeringud

·         Vastuvõtmisest keeldutud

·         Kehtestatud planeeringud

·         Kehtetuks tunnistatud

 

Avalikustamisega seotud toimingute kestmise ajal kuvatakse selle toiminguga menetlused avalikustamise kiirloendites.

·         Eskiisi avalikustamine

·         Avalikud väljapanekud

·         Avalik arutelu

 

 

Igast loendist kuvatakse kõik süsteemis selles olekus/ aktiivse toiminguga planeeringute menetlused.

 

Kasutaja saab otsingut ka piirata, kiirloendites on standardotsingutingimused.

 

Loendit saab piirata:

·         KOV (loendis kuvatakse RPIS-ga liitunud KOV-d)

·         Planeeringu number (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Planeeringu nimetus (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

 

Kui soovitakse otsida detailsemalt, siis tuleks kasutada selleks planeeringute otsingut (vt. 1.3.2.)

Planeeringu numbri lingilt saab vaadata menetluse andmestikku (vt. 1.3.3.)

Kodanik saab esitada planeeringule ettepanekut ja/ või vastuväidet loendi vastava rea tegevuslinkidest (vt. ptk 2.5)

 

1.3.2  Planeeringute otsing

 

 

 

Otsida saab järgmiste andmete alusel:

·         KOV (loendis kuvatakse RPIS-ga liitunud KOV-d)

·         Planeeringu number (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Planeeringu nimetus (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Asukoht  (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Liik (valik kas detailplaneeringus või üldplaneeringud)

·         Olek (valik olekute loendist) 

·         Taotleja nimi (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel)

·         Algatamise kuupäevade vahemik

·         Algatamise otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Vastu võetud  kuupäevade vahemik

·         Vastuvõtmise  otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Kehtestamise kuupäevade vahemik

·         Kehtestamise otsus (võimalik osaline sisestus, otsitakse otsuse nimest ja numbrist sisalduvuse alusel)

·         Koostaja (võimalik osaline sisestus, otsitakse sisalduvuse alusel planeeringu koostaja nimetusest)

 

Kuupäevi saab kas sisestada või valida kalendrist

 

Otsingu tulem on samasugune nagu kiirloendites.

Planeeringu numbri lingilt saab vaadata menetluse andmestikku (vt. 1.3.3.)

Kodanik saab esitada planeeringule ettepanekut ja/ või vastuväidet loendi vastava rea tegevuslinkidest (vt. ptk 2.5)

 

1.3.3  Menetluse andmestik

 

Planeeringu menetluse andmestik kuvatakse eraldi TAB-del.

 

Vaikimisi on avatud üldandmed. Lehe päises kuvatakse ka planeeringu liik ja number. Igal lehel kuvatakse tagasi loendisse liikumise võimalus ja võimalus vaadata

Saab kuvada planeeringu kaardil nupust 'Ruumiandmed' (kuvatakse eraldi aknas).

menetlusega seotud ruumiandmeid, samuti menetlusega seotud dokumendid.

Dokumente on võimalik otsida nimetuse alusel (osalise otsingu võimalus, otsitakse sisalduvuse järgi), sisestus mõjub koheselt loendile. Kui soovitakse näha kõiki dokumente, siis tuleb tühjendada otsingutingimus.

 

 

 

 

Toimingud andmestikus kuvatakse menetlustoimingud.

 

 

 

Asukoht andmestikus on menetluse asukohaga seotud andmed- aadress, planeeringuala suurus, katastriüksused. Saab kuvada ala kaardil nupust 'Ala kaardil', kaart avatakse modaalaknas.

 

 

Muud andmed kajastavad planeeringu eesmärki ja planeeringuga kavandatava lühikirjeldust.

 

 

Otsustused kuvavad menetlusetappide otsustuste andmed.

 

 

Ettepanekud/ Vastuväited kuvavad menetlemise käigus esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid ja KOV seisukohta neile. Ettepaneku/ vastuväite esitamise kohta vt. ptk 2.5

 

Teavituste tellimused kuvab antud kasutaja poolt selle menetluse sündmuste kohta tellitud tellimusi.  Teavituste tellimise kohta vt. täpsemalt ptk 2.4

 

1.4     Kaart

 

Kasutaja saab avada kaardiliidese ja teostada seal üldisi otsinguid.

 

Kaart avatakse eraldi aknas.

 

 

 

 

2      Kodaniku tegevused

 

Kodanik saab:

·         Esitada taotlust  (vt. ptk 2.1)

·         Jälgida oma taotlusi (vt. ptk  2.2)

·         Jälgida menetlusi, kus ta on osapooleks (vt. ptk 2.3)

·         Järgida süsteemi poolt saadetud teavitusi ja tellida teavitusi (vt. ptk 2.4)

·         Esitada ettepanekut ja/ või vastuväidet (vt. ptk 2.5)

·         Jälgida enda esitatud ettepanekuid/ vastuväiteid (vt. ptk 2.6)

·         Anda taotlusele nõusolek, kui kasutaja on kaastaotleja (vt. ptk  2.7)

·         Anda seisukoht menetluses, kui kodanikult on seisukohta küsitud (vt. ptk 2.8)

 

 

2.1     Taotluse esitamine

 

Taotluse esitamine toimub menüüpunktist 'Uus taotlus'.

Taotlusel tuleb täita osapool(ed), asukoht ja üldandmed. Nende TABde vahel saab liikuda kas nuppudega 'Eelmine' / 'Järgmine'  või vajutada otse TABi nimel.

Asukoha saab määrata kaardil, kui KOV on valitud. Ka katastriüksusi saab vajadusel  määrata kaardilt.

 

2.1.1  Taotluse osapooled

 

Valides taotluse esitamise, luuakse uus taotlus ja väärtustatakse taotluse osapooltes 'Taotleja' rollis osapool jooksva kasutaja andmetega rahvastikuregistri ja kasutaja seadete alusel.

 

 

Osapoole andmeid saab muuta isikukoodi lingist.

 

2.1.1.1             Taotluse esitamine esindajana

Sellisel juhul on kodanik taotleja  esindajaks taotleja andmed tuleb sisestada, kodanik muudetakse esindaja rolli.

Seda tuleb teostatakse nupuga 'Lisa esindaja'.

 

Taotleja andmed kopeeritakse esindaja rolli, taotleja muudetakse juriidiliseks isikuks,  taotleja andmed tuleb muuta isiku/ registrikoodi lingist.

 

 

Täita tuleb kohustuslik andmestik, juriidilise isiku korral ka registrikood.

Kui esindatakse teist füüsilist isikut, siis tuleb maha võtta juriidilise isiku märge.

 

Kui soovitakse esineda taotlejana uuesti, siis tuleb kustutada esindaja rida tegevuslingist 'Kustuta'.

 

2.1.1.2             Kaastaotlejatega taotlemine

Kui taotlusel on ka kaastaotlejaid, siis nemad tuleb lisada nupuga 'Lisa osapool'

 

NB!!! Kaastaotlejad peavad andma oma nõusoleku taotlusega RPIS süsteemi vahendusel, enne ei saa taotlust esitada.

 

 

Sisestatakse osapoole andmestik.

 

 

 

Peale salvestamist tekib isik loendisse rolliga 'Kaastaotleja'.

 

2.1.2  Asukoht

 

Asukoha andmestik algab KOV valimisega, selle alusel täidetakse aadressikomponendid Maakond ja Linn/ vald.

 

 

Valla puhul valitakse küla loendist.

 

Asukoha saab määrata mitmel viisil:

·         Asukoha kirjeldus – sisestada tekstiline kirjeldus, kui pole teada katastriüksusi

·         Sisestada katastriüksused loendisse nupust 'Lisa üksus'

·         Määrata ala piir või katastriüksused kaardilt – nupuga 'Määra ala' liigutakse kaardirakendusse,  mis avatakse modaalaknas.  Nupp 'Salvesta' kaardiaknas toob valitud katastriüksused

 

 

 

 

Katastriüksusi saab valida kaardil ja vaadata nende kohta infot.

 

Nupp 'Salvesta' kaardiaknas toob valitud katastriüksused taotlusele kaasa.

 

 

 

2.1.3  Üldandmed

 

Üldandmetes on taotluse kontekstandmed ja  tekstiline väli taotluse lühikirjelduseks.

Taotlusele saab lisada dokumente .

 

 

 

 

2.1.4  Esitatud dokumendid

 

Igal TAB-l on võimalik taotlusele lisada dokumente, laadides üles faili nupust 'Lisa fail' ekraani alumises osas.

 

 

Kuvatakse meta-andmete sisestuse ja dokumendi üleslaadimise võimalus.

 

 

 

Dokument lisatakse esitatud dokumentide loendisse.

 

Vajadusel saab muuta tegevuslinkidest meta-andmeid,  muuta dokumendi sisu uue versiooni lisamisega või kustutada dokument.

 

2.1.5  Esitamine

 

Taotluse esitamise võimalus on üldandmete TAB-l.

Kasutajalt küsitakse kinnitust:

 

Süsteem teostab kontrollid ja kui kõik on korras, siis muudab taotluse oleku 'Esitatud', väärtustatakse ka esitamise kuupäev.

Taotlus muutub nähtavaks minu  taotluste loendis (vt. ptk 2.2), kus saab jälgida taotluse edasist menetlemist.

 

 

 

NB!!!!  Kui taotlusel on kaastaotlejad, siis ei saa esitada enne, kui kaastaotlejad on andnud RPIS kaudu oma nõusoleku (vt. ptk 2.7). Esitamisel antakse vastav teade:

 

Kui osapool ei anna nõusolekut RPIS vahendusel, siis tuleb ta kustutada osapoolest ja väljendada kaastaotleja olemasolu taotluse sõnalises osas.

 

2.2     Minu taotlused

 

Kodanikule kuvatakse taotlused, kus ta on taotluse osapool (taotleja, esindaja, kaastaotleja).

Loendit saab piirata:

·         Taotluse olekuga (mitmese valiku võimalus)

·         KOV-ga

·         Aadressikomponentidega

·         Taotluse numbriga (osalise sisestuse võimalus)

·         Esitamise kuupäevaga alates (kas sisestada või valida kalendrist)

 

 

Sõltuvalt taotluse olekust on võimalik taotlust kas muuta (olek 'Sisestatud', 'Parandamisel') või ainult vaadata.

Tegevus on võimalik, valides taotluse ka taotluse numbri lingist või tegevuslingist.

 

Taotluse olekumuudatused tekivad läbi KOV ametniku tegevuste:

·         Läbivaatamisel – taotlus on võetud läbivaatamisele

·         Edasi saadetud – taotlust ei võetud menetlusse, kuna selle alusel ei ole võimalik detailplaneeringut algatada, põhjus on nähtaval taotluse andmestikus.

·         Parandamisel – taotlus on saadetud märkustega parandusteks taotlejale tagasi. Peale parandusi taotlus esitatakse uuesti

·         Menetlusse võetud – taotlus on menetlusse võetud, loendis on näha ka menetluse number (lingist liigutakse menetluse andmestikku, vt. ptk 1.3.3).

 

2.2.1  Taotluse kustutamine/ taotlemisest loobumine

 

Sõltuvalt taotluse olekust on võimalik kas kustutada (sisestatud olekus taotlus)  või taotlemisest loobuda ('parandamisel').

 

 

2.2.2  Taotlemisest loobumine

 

Sõltuvalt taotluse olekust on võimalik kas kustutada (sisestatud olekus taotlus)  või taotlemisest loobuda.

 

 

 

2.2.3  Taotluse parandamine

 

Kui taotlus saadeti parandamisele, siis peale muudatuste sisseviimist esitatakse taotlus uuesti nupust 'Parandatud'.

 

 

 

2.3     Minu menetlused

 

Kasutajale kuvatakse menetlused, kus ta on menetluse osapool.

Loendit saab piirata:

·         Menetlusetapiga (mitmese valiku võimalus)

·         Avalikustamisel märkega – kuvatakse menetlused, millel on käimas avalikustamise toiming

·         KOV-ga

·         Aadressikomponentidega

·         Menetluse numbriga (osalise sisestuse võimalus)

 

 

Kasutajale kuvatakse menetluste loend.

 

Kasutaja saab:

·         Vaadata menetluse andmeid kas menetluse numbri lingist või tegevuslingist 'Vali' (vt. ptk 1.3.3), lisaks kuvatakse ka osapoolte andmed

 

·         Anda nõusoleku, kui menetluses on küsitud kasutajalt seisukohta (vt. ptk 2.8)

 

2.4     Minu teavitused

 

Süsteem saadab kasutajale mitut liiki teavitusi:

·         Kasutajaga seotud taotluse olekumuudatustel

·         Kasutajaga seotud menetluse etappide muudatusel

·         Menetleja poolt saadetud teavitused

·         Kasutaja poolt tellitud teavitused.

 

Teavitusi näidatakse välja kas teavituste menüüpunktis või konkreetse menetluse Teavituste TAB-l (vt. 1.3.3).

Teavituste loendit saab piirata:

·         Ainult aktiivsed (vaikimisi märgitud) – ei kuvata kasutaja poolt mitteaktiivseks märgitud teavitusi

·         Kuupäevade vahemik (saab sisestada või valida kalendrist)

·         Sündmuse liik – saab valida loendist

·         KOV

·         Taotluse/ menetluse number (võimalik osalinne sisestus)

 

2.4.1  Teavituse sisu vaatamine

 

Sisu kuvatakse tegevuslingist 'Vaata'.

 

2.4.2  Teavituste mitteaktiivseks märkimine

 

Teavitused tuleb teavitused märkida kas päise märkeruudust (märgitakse kõik) või ükshaaval, mitteaktiivseks muudetakse nupust 'Märgi mitteaktiivseks).

 

Süsteem küsib kinnitust:

 

 

2.4.3  Teavituse tellimused

 

Kasutaja saab tellida teavitusi ka menetluste sündmustele, milles ta pole osapool.

 

Tellimus on alati KOV piires ja saab tellida kas kõik sündmused või valida loendist huvipakkuvad sündmused. Saab tellida ka asustusüksuse täpsuses või konkreetsele menetlusele.

 

 

Konkreetsele menetlusele saab teavitusi tellida ka konkreetse meneluste TAB-l 'Teavitused'.

 

2.5     Ettepaneku/ vastuväite esitamine

 

Kasutaja saab esitada ettepanekut / vastuväidet kas menetlusloendist või konkreetse menetluse ettepanekute/ vastuväidete TAB-lt.

 

 

 

Ettepanekuga/ vastuväitega saab kaasa panna ka faili.

Kui soovitakse esitada ettepanekut kellegi teise nimel, siis võib täita vabatekstivälja 'Esitaja'.

 

 

 

Minu ettepanekud ja vastuväited kuvatakse ka loendis 'Minu ettepanekud ja vastuväited', vt. ptk 2.6.

 

2.6     Minu ettepanekud/ vastuväited

 

Kasutaja poolt esitatud ettepanekud ja vastuväited kuvatakse konkreetse menetluse juures või kõik on nähtaval ka loendis.

Loendit saab piirata:

·         Liik (ettepanek/ vastuväide, vaikimisi kõik)

·         KOV

·         Menetluse number (osaline sisestus võimalik)

 

 

Loendis on näha KOV seisukoht, kui see on antud.

Vastuväite puhul on ka loendis näha, kas vastuväide on arvesse võetud või mitte.

Kui laeti üles ka dokument, on see avatav dokumendi lingist.

Vaata lingist on näha ettepaneku/ vastuväite andmed:

Sealt on nähtavad ka konkreetse esitaja nimi:

 

 

 

2.7     Kaastaotlejana nõusoleku andminetaotluse esitamiseks

 

Kui taotlus on esitatud kaastaotlejatega, siis peab iga kaastaotleja andma nõusoleku taotluse esitamiseks.

 

Taotlus on nähtaval loendis 'Minu taotlused' koos tegevuslingiga 'nõusolek'.

 

 

 

Kasutajale kuvatakse nõusoleku blokk,  tuleb märkida nõusolek.

Kui kaastaotleja ei nõustu või ei anna üldse nõusolekut, siis ei saa taotleja taotlust esitada.

 

2.8     Seisukoha andmine menetluses

 

Minu menetluste loendis on menetlusel kuvatud tegevuslink 'Nõusolek', kui kasutajalt oodatakse seisukohta.

 

Nõusoleku lingile vajutades kuvatakse kasutajale menetluse üldandmetes seisukoha küsimise tekst.

Kasutaja saab kasutaja nõustuda või mitte nõustuda.