1.12.14

 

  RPIS-MEN

 

 

Kasutusjuhend

 

KOV AMETNIK

 


Sisukord

1        Üldosa. 3

1.1     Rakendus 3

1.2     Otsingute erisused. 3

1.3     Menetluse andmestik. 4

2        KOV ametnik. 6

2.1     Esitatud taotlused. 6

2.1.1  Esitatud taotluse valik. 7

2.1.2  Läbivaatamisel taotluse valik. 8

2.1.3  Taotluse edasisaatmine. 9

2.1.4  Taotluse parandamisele saatmine. 10

2.1.5  Taotluse menetlusse võtmine. 11

2.2     Minu menetlused. 12

2.3     Menetluse andmestik. 13

2.3.1  Üldandmed. 13

2.3.2  Dokumendid. 13

2.3.3  Ruumiandmed. 18

2.3.4  Osapooled. 19

2.3.5  Toimingud. 25

2.3.6   Kooskõlastamine. 28

2.3.7   Asukoht 29

2.3.8  Menetluse muud andmed. 34

2.3.9  Otsustused. 35

2.3.10 Ettepanekud ja vastuväited. 37

2.3.11 Teavitused. 39

2.3.12 Kooskõlastused. 40

2.4      Kehtiva DP sisestamine. 41

2.5      Üldplaneeringu algatamine. 41

2.6      Taotluse sisestamine. 41

2.6.1    Taotluse osapooled. 42

2.6.2    Asukoht 42

2.6.3    Üldandmed. 44

2.6.4    Esitatud dokumendid. 45

2.6.5    Salvestamine. 46

2.6.6    Kohene menetlemine. 46

2.7       Kooskõlastamisele saadetud. 47

2.8       Sidumata dokumendid. 48

 

 

1      Üldosa

Kõik kasutajad saavad teostada päringuid ja vaadata menetluste andmestikku.

KOV ametnikule avaneb peale sisselogimist ja KOV ametniku rolli valimist menetlusega seotud menüü.

Üldosa kirjeldus on toodud autoriseerimata kasutaja  kasutusjuhendis. Siin juhendis keskendutakse KOV ametniku tegevustele.

 

1.1     Rakendus

Rakendus on kättesaadav

rpis.ee

 

Peale sisselogimist avatakse kodaniku vaade.

 

 

 

KOV ametniku tegevuste jaoks tuleb rollidest valida KOV ametniku roll.

Kui seda valikut ei teki, siis tuleb pöörduda oma asutuse administraatori poole, et antud kasutajale oleks tekitatud RPIS KOV ametniku roll AAR-s.

 

 

1.2     Otsingute erisused

 

KOV ametnikule on kiirotsingutes lisatud kiirvalik 'Kooskõlastamisel', milles kuvatakse aktiivse kooskõlastuse toiminguga menetlused.

 

            

 

1.3     Menetluse andmestik

 

Planeeringu menetluse andmestik kuvatakse eraldi TAB-del, KOV ametniku vaates on ka teavituste TAB ja kooskõlastuste TAB.

 

Vaikimisi on avatud üldandmed. Lehe päises kuvatakse ka planeeringu liik ja number. Igal lehel kuvatakse tagasi loendisse liikumise võimalus ja võimalus vaadata menetlusega seotud ruumiandmeid, samuti menetlusega seotud dokumendid. Dokumente on võimalik otsida nimetuse alusel (osalise otsingu võimalus, otsitakse sisalduvuse järgi), sisestus mõjub koheselt loendile. Kui soovitakse näha kõiki dokumente, siis tuleb tühjendada otsingutingimus.


 

 

 

2      KOV ametnik

Peale KOV ametniku rolli valimist sisenemist näeb KOV ametnik muutunud menüüd, milles on ka menetlemise menüüpunkt.

 

 

KOV ametnik saab:

·         Vaadata esitatud  taotlusi  (vt. ptk 2.1 )

·         Valida oma menetluste hulgast menetlus (vt. ptk 2.2 )

·         Sisestada kehtiva menetluse andmestikku (vt. ptk 2.4 )

·         Algatada üldplaneeringu menetlus (vt. ptk 2.5 )

·         Sisestada muid kanaleid pidi laekunud taotluse andmed ja esitada taotlus (vt. ptk 2.6 )

·         Jälgida kooskõlastamisele saadetud menetluste kooskõlastuste laekumist (vt. ptk  2.7)

·         Jälgida DVK kaudu laekunud dokumente ja siduda need kas taotluse või menetlusega laekumist (vt. ptk 2.8 )

 

2.1     Esitatud taotlused

 

Loendis kuvatakse vaikimisi taotlused olekutes 'Esitatud', 'Läbivaatamisel'.

Taotlused, mille esitamise tähtajast on möödunud 30 päeva, kuvatakse esitamise tähtaeg punaselt.

 

Kasutaja saab vajadusel oleku piirangut muuta (mitmene valik on võimalik CTRL allhoidmisega), piirata saab ka aadressikomponentide, taotluse numbri (võimalik osaline sisestus) ja esitamise kuupäev alates märkimisega (võimalik valida kalendrist).

 

2.1.1  Esitatud taotluse valik

Valitud taotluse andmestik vaadatakse üle, et otsustada taotluse edasist töötlust.

Kui taotlusel on määratud katastriüksused või on märgitud planeeringuala piir, siis saab seda jälgida taotluse asukoha TAB-l nupust 'Määra ala'.

 

Kaart kuvatakse eraldi modaalaknas.

Taotluse töötluse nupud on taotluse üldandmete TAB-l ja nupud kuvatakse sõltuvalt taotluse olekust.

Kui valitakse taotlus olekus 'Esitatud', siis on võimalik taotlus võtta läbivaatamisele (taotlusega alustatakse tegelemist).

 

Läbivaatamisel taotluse tegevused on kirjeldatud järgmises alampunktis.

2.1.2  Läbivaatamisel taotluse valik

Kui valitakse taotlus olekus 'Läbivaatamisel', siis on võimalik taotlus

·         võtta menetlusse – vt.  2.1.5

·         saata edasi (mitte võtta menetlusse) – vt. 2.1.3

·         saata parandamisele (otsustada peale paranduste esitamist) – vt. 2.1.4

 

 

2.1.3  Taotluse edasisaatmine

 

Taotluse edasisaatmisel  (ehk siis taotlust ei võeta menetlusse) küsitakse kinnitust:

Kui vastatakse OK, siis tuleb kirjutada põhjendus, miks taotlust menetlusse ei võeta, info edastatakse ka KOV üldisele meilile.

Taotluse olek muudetakse 'edasi saadetud', ka põhjendus on nähtaval taotluse juures.

 

 

 

 

2.1.4  Taotluse parandamisele saatmine

 

Taotluse parandamisele saatmisel  (ehk siis otsustatakse peale paranduste esitamist taotleja poolt)  küsitakse kinnitust:

 

kirjutada põhjendus, mis taotlusel tuleks parandada, taotleja esitab selle taotluse uuesti.

 

Taotluse olek muudetakse 'Parandamisel', ka põhjendus on nähtaval taotluse juures.

 

Kui taotleja on teinud parandused, siis on taotluse olek uuesti 'Esitatud'.

 

2.1.5  Taotluse menetlusse võtmine

 

Taotluse menetlusse võtmisel küsitakse kinnitust:

 

Kui vastatakse OK, siis võetakse taotlus menetlusse, menetlus saab numbri  ja tekib võimalus menetluse andmestiku sisestuseks.

 

 

Kasutaja märgib menetluse liigi, üldplaneeringu kohasuse ja planeeringu nimetuse (vaikimisi on selleks taotluse number, see tuleks ära muuta).

Andmed tuleb salvestada. Täpsemalt menetluse üldandmete andmestiku kohta vt.  .

 

2.2     Minu menetlused

Selles loendis näidatakse välja kasutaja KOV menetlused.

Menetlused, milles on tähtaja ületanud toiming, kuvatakse tähtaeg punasena, mitteületanud tähtaeg mustana.

Kui kasutaja peab teostama toimingu, siis kuvatakse link  ka 'Ülesanne'.

Loendit saab piirata kas etapi valikuga, asukoha valikuga või menetluse numbri määramisega.

 

 

 

Valitud menetlus avatakse üldandmete TAB-l.

Järgnevalt kirjeldatakse tegevused erinevatel TAB-del.

Muudatused üldandmetes tuleb salvestada nupuga 'Salvesta'.

Muud andmed salvestuvad vastavas aknas nupuga 'Ok' või 'Salvesta' või 'Saada' või 'Saada teavitus' .

 

 

2.3     Menetluse andmestik

Järgnevalt kirjeldatakse tegevused erinevatel TAB-del.

Muudatused otse TAB-del asuvas andmestikus (üldandmed, asukoht, muud andmed) tuleb salvestada nupuga 'Salvesta'.

Muud andmed salvestuvad vastavas modaalaknas nupuga 'Ok' või 'Salvesta'.

 

2.3.1  Üldandmed

 

Muudatused üldandmetes tuleb salvestada nupuga 'Salvesta'.

 

 

 

 

2.3.2  Dokumendid

 

Menetlus toimub menetlustoimingute, dokumentide ja otsustuste kaudu.

 

Menetlusdokumendid on nähtaval kõikidel TAB-del. Menetlusse kantakse menetlusse võtmisel üle dokumendid taotluses juurest.

Dokumentide loendit saab piirata grupi, liigi, nimetuse, avaliku märke ja planeeringu komplekti märke alusel.

 

Dokumendid lisatakse toimingute  nupust 'Lisa fail' või 'Lisa versioon'.

Dokument laetakse kas RPIS süsteemi või kopeeritakse viide dokumendile asutuse dokumendihalduse süsteemis.

Dokumendist saab lisada vajadusel ka uue versiooni.

Avalikkusele näidatakse välja viimased versioonid dokumentidest, millel on märge 'Avalik'.

 

2.3.2.1             Dokumendi lisamine ametniku poolt

Uue dokumendi lisamisel avaneb dokumendi aken.

 

 

Uue versiooni lisamisel kuvatakse metaandmed dokumendi esimesest versioonist.

 

Peab olema sisestatud kas link dokumendihaldusele või üles laetud fail. Dokument lisatakse nupuga 'Salvesta'.

 

Dokumendi andmed kuvatakse välja dokumentide loendis.

 

 

2.3.2.2             Dokumendi lisamine DVK kaudu

Kui dokument on saadetud DVK kaudu RPISi, siis süsteem püüab seostada dokumendi

kommentaaris oleva menetluse numbri alusel taotlusega või menetlusega. Dokumendi lisajaks on sel juhul märgitud RPIS süsteem.  Kui dokumendi liigiks leitakse DVK poolt määratud dokumendi liik, siis on ka dokumendi liik väärtustatud.

 

 

 

2.3.2.3             Dokumendi vaatamine

Dokument avatakse dokumendi loendis veerus 'Fail'  olevast lingist.

Üleslaetud faili puhul küsitakse, kas soovitakse faili avada või salvestada failisüsteemi.

 

 

Kopeeritud lingi puhul avatakse see dokument eraldi aknas.

 

 

2.3.2.4             Dokumendi muutmine

 

Dokumendil saab meta-andmeid muuta tegevuslingist 'Muuda'. Kui dokumendil on mitu versiooni, siis meta-andmeid saab ,uuta esimesel versioonil.

.

Muuta saab dokumendi metaandmeid. 

 

Dokumendi sisu muutmiseks tuleb lisada uus versioon lingist 'Lisa versioon'.

 

 

2.3.2.5             Dokumendi kustutamine

 

Oma lisatud dokumente saab kustutada tegevuslingist 'Kustuta'.

 

2.3.3  Ruumiandmed

Ruumiandmed kuvatakse eraldi aknas haldusmoodulis.

Kui planeeringul pole ruumiandmeid, siis avatakse haldusmoodul vastava KOV fookuses.

 

 

Kui planeeringul on ruumiandmed, siis avatakse see planeering haldusmoodulis.

 

2.3.4  Osapooled

Osapoolte andmestikku saab lisada (nupp 'Lisa osapool'), muuta (isiku/ registrikoodi lingist)  ja kustutada (tegevuslink 'Kustuta'). Taotleja tekib vaid läbi taotluse sisestuse, teda ei saa menetluse osapooltest kustutada.

Osapooled kuuluvad automaatse teavituse alla, neile saab saata ka teavitusi ja füüsilistelt isikutelt küsida seisukohti.

 

Omanikke ja naabreid saab leida kinnistusraamatust katastriüksuse aluse, vt. p 2.3.7.1 ja 2.3.7.2 .

Märgitud osapooltelt saab

·         Küsida  seisukohti (vt. 2.3.4.3)

·         saata teavitusi (vt. p. 2.3.4.5)

·         saata standardteade (vt. p.2.3.4.4)

 

2.3.4.1             Planeerija määramine

Koostaja (planeerija) määramine saab toimuda kas üldandmetes valida üldistest planeerija märkega asutustes hulgast  valikuga või lisada osapool käsitsi rolliga 'Koostaja'.  Mõlemal juhul kuvatakse see asutus mõlemas vaates.

 

Osapoolte TAB-l kuvatakse see asutus rolliga 'Koostaja'.

 

 

 

2.3.4.2             Osapoole lisamine

Nupuga 'Lisa osapool'  saab lisada osapoole menetluse juurde.

Avatakse osapoole otsing- kui soovite asutust lisada, siis saate otsida asutust, mis on eelnevalt süsteemi sisestatud nupust 'Otsi' ja siis lingist 'Vali'.

Eelnevalt lisatud asutused on KOV-d, maavalitsused, planeerijad, ajalehed, ametid (standardkooskõlastajad)

 

 

Uue asutuse või  isiku lisamiseks menetluse juurde  valida 'Lisa uus'.

 

Osapoole andmestikus täidetakse vajalikud väljad (juriidilise isiku puhul märkida tunnus 'Jur. Isik'). Osapoolele tuleb määrata ka liik (roll) menetluses.

Andmed salvestatakse nupust 'Salvesta'.

 

Kui on sisestatud isikukood või juriidilise isiku puhul registrikood, siis nupust 'Andmed registrist' saab pärida andmed vastavalt rahvastikuregistrist või äriregistrist.

 

2.3.4.3             Osapoolelt seisukoha küsimine

 

Märgitud füüsilistelt isikutelt saab küsida elektroonselt seisukohti.

Selleks tuleb märkida soovitud isikud, sisestada tekst ja vajutada nuppu 'Saada'.

 

 

Sellisel juhul on kasutajal, kellelt oodatakse seisukohta,  süsteemi sisenedes nähtaval menetluste loendis see menetlus koos tegevuslingiga 'Seisukoht'. Kui isik on seisukoha süsteemi vahendusel märkinud, on seisukoht ka nähtaval loendis.

 

 

 

 

2.3.4.4             Standardteavitus

 

Standard teavituse jaoks kasutatakse 'Muud andmed' TAB-l olevaid tekste. On võimalik märkida   osapooled, saata standardteade nupust 'Lisa standardteade'.

Kasutaja saab muuta  teate andmeid ja saata teavituse valitud osapooltele.

 

 

2.3.4.5             Teavitus

 

Valitud kasutajatele saab saata suvalise teate  nupust 'Lisa Teavitusi'

 

 

2.3.5  Toimingud

 

Menetlus toimub menetlustoimingute, dokumentide ja otsustuste kaudu.

Toimingud lisatakse toimingute TAB alt, nupust 'Lisa toiming'.

Erilise käsitlusega toiminguks on kooskõlastamine, vt. p. 2.3.6.

Kui saadetakse teavitus, siis registreeritakse ka teavitamise toiming.

 

 

Toiming on aktiivne alustamise ja teostamise kuupäevade vahemikus. Aktiivse avalikustamise toiminguga menetlused on kättesaadavad vastavatest avalikustamise kiirloenditest.

 

 

 

2.3.5.1             Toimingu alustamine

Toiming lisatakse ametniku poolt nupuga 'Lisa toiming'.

 

Toimingu liik valitakse loendist (liigid on häälestatud baasandmetes).

Alustamise saab kas sisestada, valida kalendrist või märkida tänase kuupäeva lingist 'Alusta'.

 

Toimingule saab määrata tähtaja, siis menetluste loendis muutub ületatud tähtajaga toiming punaseks.

 

Kui teostajaks ei ole KOV ametnik, siis saab valida teostaja menetluse osapoolte hulgast lingist 'Vali osapooltest'. Sellisel juhul on sellel kasutajal süsteemi sisenedes nähtaval menetluste loendis see menetlus koos tegevuslingiga 'Ülesanne'.

 

 

2.3.5.2             Toimingu teostatuks märkimine

 

Toimingute TAB-l Valitakse  toiming.

 

Teostamise kuupäeva saab kas sisestada, valida kalendrist või lingist 'Lõpeta' saab määrata tänase kuupäeva.

 

 

 

2.3.6  Kooskõlastamine

 

Kooskõlastamise toimingut ei saa teha enne menetluse algatamist.

Kooskõlastamisele saatmine toimub nupust 'Saada kooskõlastamisele'.

Kooskõlastamisele saatmisel luuakse kooskõlastamise toiming ja väärtustatakse kooskõlastuste loend iga kooskõlastaja jaoks.

 

 

Kasutajale kuvatakse loend standardkooskõlastajatest, sõltuvalt vajadusest võib neid kustutada menetluse kooskõlastajate kandidaatidest või lisada uusi asutusi.

 

Kooskõlastamisele saatmine toimub nupuga  'Saada'.

Kooskõlastamise toiming lisatakse automaatselt, samuti teavitused kooskõlastajatele ja väärtustatakse kooskõlastajate TAB (vt. p. 2.3.12 ).

 

2.3.7  Asukoht

Asukoha andmestikus kuvatakse asukoha kirjeldus ja katastriüksused.

Saab vaadata ala kaardil, leida omanikud, leida naabrid või sisestada katastriüksused, millele naabrit soovitakse leida.

 

2.3.7.1             Ala kaardil

 

Kasutaja saab vaadata planeeringuala (kui see oli määratud taotluse juures) ja/ või katastriüksuseid  kaardil nupust 'Ala kaardil'. Kaart avatakse modaalaknas, kus kuvatakse planeeringuala.

 

Hiirega katastriüksusele liikudes  kuvatakse tooltip'na katastriüksuse koondinfo.

Katastriüksusel klikates kuvatakse katastriüksuse info, mille detailsus sõltub, kas kaardil on katastrikiht ka valitud või ei.

 

Parema hiireklahviga saab kaardil muuta kaardiseadeid ja kehtestada katastrikaardi.

 

Peale katastrikihi kehtestamist kaardil klikates on katastriüksusel detailinfos järgnev info:

 

Kui soovitakse lisada katastriüksusi, tuleb kaardiaknas valida tegevus nupust 'üksuste valik'. Katastriüksusele liikudes antakse parema hiireklahviga vastaval katastriüksusel võimalus katastriüksuse lisamiseks (kui see katastriüksus ei olnud planeeringus) / eemaldamiseks (kui katastriüksus oli planeeringus).

 

Kui soovitakse muudatused menetlusse kehtestada, tuleb muudatused  salvestada.

 

2.3.7.2             Omanike leidmine

 

Omanikke saab leida, kui on olemas  katastriüksused. Leitakse   nupuga  'Leia omanikud', kuvatakse päringu tulemid.

 Kasutaja saab valida  kõik omanikud (päise märkeruut) või vajaliku omanikurea märkeruut, nupp 'Lisa osapoolteks' lisab rolliga 'Omanik' osapoole(d).

 

 

 

2.3.7.3             Naabrite leidmine

 

Naabrite automaatne leidmine toimub nupust 'Leia naabrid'.

Kui ei leitud, on võimalik  käsitsi katastriüksuse  sisestus, kui süsteem andis naabrite leidmisel teate 'Naaberüksuseid ei leitud'.

Sisestada katastritunnus.

 

Seejärel leitakse omanikud - nupp 'Leia omanikud'.  Vali kõik omanikud (päise märkeruut) või vajaliku omanikurea märkeruut, nupp 'Lisa osapoolteks'.  Need osapooled tekivad rolliga 'Naaber'.

 

 

2.3.8  Menetluse muud andmed

 

Muud andmed tekstid kasutatakse standardteavituste jaoks.

 

 

2.3.9  Otsustused

 

Otsustused saab lisada nupust 'Lisa otsustus'.


 

Menetlus liigub etappidesse menetlusotsustuste kaudu:

 

 

 

Otsustuse liiki saab valida vastavalt menetluse olekule. Koos otsustusega sisestatakse ka otsustuse dokumendi andmed ja  link otsuse dokumendile dokumendihalduses.

Negatiivse otsustuse puhul peab olema sisestatud ka põhjendus.

 

'Sisesta otsustus' vajutamisel küsitakse ka kinnitust:

 

 

2.3.10        Ettepanekud ja vastuväited

Kodanikud saavad RPIS vahendusel esitada ettepanekuid/ vastuväiteid valitud menetlusele.

 

Ametnikule kuvatakse need TAB-l  ettepanekud/ vastuväited.

Vajadusel saab sisestada ka muid kanaleid pidi laekunud ettepanekud/ vastuväited.

 

2.3.10.1        Vastuväite arvesse võtmine/ mittevõtmine

Ametnik saab märkida vastuväite arvesse võetuks tegevuslingist 'Võta arvesse' / .

 

 

2.3.10.2        KOV seisukoha märkimine

 

Ettepanekule/ vastuväitele saab sisestada KOV seisukoht  lingist  'Muuda'.

 

 

2.3.11        Teavitused

Antud TAB-l kuvatakse kõik teavitused, mis menetluse käigus on edastatud.

Osa teavitusi saadetakse süsteemi poolt automaatselt, osa on kasutaja sisestanud osapoolte TAB-lt.

 

 

 

Teavituse sisu saab vaadata lingist 'Vaata'.

 

 

2.3.12        Kooskõlastused

Antud TAB-l kuvatakse kõik selle menetluse kooskõlastused.

 

Kui kooskõlastaja on otsuse teinud, siis on nähtaval otsus ja otsuse kuupäev.

KOV seisukoha saab sisestada tegevuslingist 'Muuda'.

 

 

2.4     Kehtiva DP sisestamine

See menüüpunkt  võimaldab detailplaneeringu sisestust ilma taotlemiseta.

Menetluskäigu saab sisestada analoogselt menetlemisega punktis 2.3

 

2.5     Üldplaneeringu algatamine

 

See menüüpunkt  võimaldab üldplaneeringu menetluse sisestust.

Menetluskäigu saab sisestada analoogselt menetlemisega punktis 2.3

 

2.6     Taotluse sisestamine

See menüüpunkt võimaldab sisestada muid kanaleid pidi laekunud taotluse ja võtta taotluse menetlusse.

Taotluse edasine menetlemine on analoogne p. 2.1

 

Taotluse sisestamine toimub menüüpunktist 'Taotluse sisestamine'.

Taotlusel tuleb täita osapool(ed), asukoha andmed ja üldandmed. Nende TABde vahel saab liikuda kas nuppudega 'Eelmine' / 'Järgmine'  või vajutada otse TABi nimel.

 

2.6.1  Taotluse osapooled

Valides taotluse esitamise, luuakse uus taotlus ja väärtustatakse taotluse osapooltes tühi  osapool rolliga 'Taotleja'.

 

 

Osapoole andmeid saab muuta lingist  'Muuda' (kui andmed on lisatud, siis  isikukoodi lingist).

 

Kui taotlusel on ka kaastaotlejaid, siis nemad saab lisada nupuga 'Lisa osapool'.

 

 

2.6.2  Asukoht

Asukoha andmestik algab KOV valimisega, selle alusel täidetakse aadressikomponendid Maakond ja Linn/ vald.

 

 

Valla puhul valitakse küla loendist.

 

Asukoha saab määrata mitmel viisil:

·         Asukoha kirjeldus – sisestada tekstiline kirjeldus, kui pole teada katastriüksusi

·         Sisestada katastriüksused loendisse nupust 'Lisa üksus'

 

 

 

 

 

2.6.3  Üldandmed

Üldandmetes on taotluse kontekstandmed ja  tekstiline väli taotluse lühikirjelduseks.

Taotlusele saab lisada dokumente.

 

 

 

 

2.6.4  Esitatud dokumendid

 

Igal TAB-l on võimalik taotlusele lisada dokumente, laadides üles faili nupust 'Lisa fail' ekraani alumises osas.

 

 

Kuvatakse meta-andmete sisestuse ja dokumendi üleslaadimise võimalus.

 

 

 

 

Dokument lisatakse esitatud dokumentide loendisse.

 

 

Vajadusel saab muuta tegevuslinkidest meta-andmeid,  muuta dokumendi sisu uue versiooni lisamisega või kustutada dokument.

 

2.6.5  Salvestamine

 

Peale andmete sisestust ja salvestamist nupust 'Salvesta' on ametniku poolt sisestatud taotlus kohe 'esitatud' olekus.

 

 

 

 

Ametnikul on võimalus jätkata kohe peale taotluse sisestamist taotluse menetlemisega.

 

Kui seda ei soovita, siis saab jätta taotluse esitatud olekusse, taotlus on nähtaval KOV ametniku esitatud taotluste loendis.

 

2.6.6  Kohene menetlemine

 

Kui soovitakse kohe jätkata taotluse menetlemisega, siis on  taotluse läbivaatamisele suunamise võimalus peale salvestust ka taotluse sisestuse juures üldandmete TAB-l nupuga 'Läbivaatusele'.

Taotlusele tekib võimalus menetlusse võtmiseks (vt. ka p. 2.1.2).

 

2.7     Kooskõlastamisele saadetud

 

See menüüpunkt võimaldab järgida otsuseta kooskõlastusi üle kõigi antud KOVi menetluste.

 

Vajadusel saab ka vaadata otsusega kooskõlastusi.

 

 

 

2.8     Sidumata dokumendid

 

Sidumata dokumentide osas kuvatakse dokumendid, mida ei saadud automaatselt siduda.  Dokumendi sisu järgi leitakse objekt, mille külge saab dokumendi siduda.

 

 

 

Tegevuslingist – 'Taotlus' tuleb sisestada taotluse number  ja saab siduda dokumendi taotluse numbriga.

 

 

Tegevuslingist – 'Menetlus ' tuleb sisestada taotluse number  ja saab siduda dokumendi taotluse numbriga.