1.12.14

 

RPIS-MEN

 

 

Kasutusjuhend

 

ADMINISTRAATOR

 


Sisukord

1        Administraatori roll 3

1.1     Rakendus 3

1.2     Üldised otsingud. 3

2        RPIS-MEN haldus 4

2.1     Kasutajate haldus 4

2.2     Baasandmete haldus 5

2.2.1  Süsteemsed klassifikaatorid. 7

2.2.2  Dokumentide liigid. 12

2.2.3  Dokumentide grupid. 14

2.2.4  Pindala ühikud. 14

2.2.5  Osapoolte liigid. 14

2.2.6  Riigid. 15

2.3     Teavituste haldus 15

2.4     Toimingu liikide haldus 17

2.5     Asutused. 19

2.5.1  Amet 20

2.5.2  Planeerija. 20

2.5.3  Maavalitus 21

2.5.4   Ajaleht 22

2.5.5   KOV. 23

2.6      KOVide haldus 24

2.6.1   KOV loend. 24

2.6.2    KOV üldandmed. 25

2.6.3    KOV maavalitsus 25

2.6.4    KOV ajalehed. 26

2.6.5    KOV planeerijad. 27

2.7       Menetluste statistika. 27

 

1      Administraatori roll

Antud juhend kajastab administraatori tegevusi RPIS-s.

Kasutajaõiguste haldamiseks AAR-s on eraldi juhend.

1.1     Rakendus

 

Rakendus on kättesaadav

rpis.ee

 

 

 

Vajalik on RPIS administraatori roll.

 

1.2     Üldised otsingud

Kõigis rollides on kasutajale kättesaadavad erinevates olekutes menetluste kiirotsingud menüüpunktides 'Üldplaneeringud' ja 'Detailplaneeringud'.

 

2      RPIS-MEN haldus

Halduse menüüs avaneb kasutajale alammenüü, mille kaudu on võimalik teostada menüüpunkti nimest tulenevaid tegevusi.

 

 

2.1     Kasutajate haldus

Kasutajate haldus võimaldab jälgida süsteemi kasutajaid.

Kasutajad tekivad siia loetellu vastavalt sellele, kui nad on süsteemi sisse loginud ja tuvastatud. Kui kasutajale leitakse AAR-s rolle, siis ta saab valida rolli ja asutuse, milles esineda. Kõigil isikutel on vaikimisi olemas kodaniku roll, seda AAR-s pole vaja kirjeldada.

 

Otsida on võimalik eesnime, perekonnanime, isikukoodi alusel,

Isikukoodi lingist valides näeb isiku kontaktandmeid ja millistes rollides on ta süsteemi sisenenud.

 

 

2.2     Baasandmete haldus

Baasandmete haldus võimaldab hallata baasandmeid, mida RPIS-MEN süsteem kasutab oma muudes komponentides.

 

Olemasolevaid andmeid saab otsida liigi  ja koodi alusel.

 

Töö baasandmetega toimub reeglina liigi alusel.

 

 

Andmeid saab luuta lingist 'Muuda'.

 

 

Uut kirjet saab lisada nupust 'Lisa'.

 

2.2.1  Süsteemsed klassifikaatorid

Süsteemsed klassifikaatorid on süsteemi poolt kasutatusel süsteemi loogika juhtimisel ja nimetuste väljanäitamisel. Nende klassifikaatorite muutmine peab olema teostatud erilise vastutustundega.

 

2.2.1.1             Planeeringu liigid

Süsteemne klassifikaator.

2.2.1.2             Taotluse liigid

Süsteemne klassifikaator.

 

2.2.1.3             Taotluse olekud

Süsteemne klassifikaator.

 

Kasutatakse taotluse olekute kuvamisel.

 

 

2.2.1.4             Dokumentide kanalid

Süsteemne klassifikaator.

 

2.2.1.5             Menetluse liigid

Süsteemne klassifikaator

 

2.2.1.6             Menetluse olekud

Süsteemne klassifikaator

 

Kasutatakse menetluse olekute kuvamisel.

 

2.2.1.7             Asutuste liigid

Süsteemne klassifikaator

 

Kasutust vt. peatükk 2.5

2.2.1.8             Teavituste liigid

Süsteemne klassifikaator

Kasutatakse sündmuse tekkimisel.

 

2.2.2  Dokumentide liigid

Dokumentide liigid on administraatori poolt hallatav klassifikaator, mida kasutatakse dokumentide liigitamisel ja saab määrata dokumendi lisamisel dokumendi klassifitseerimiseks.

Dokumendi liik on seotud dokumendi grupiga, teatud juhtudel kuvatakse kasutajatele vaid selle liigi dokumente (taotlus, kooskõlastus).  Grupi alusel saab dokumente otsida menetluse dokumentide loendis.

 

Muutmisel/ lisamisel saab määrata ka dokumendi grupi.

2.2.3  Dokumentide grupid

Dokumendi liik on seotud dokumendi grupiga, teatud juhtudel kuvatakse kasutajatele vaid selle liigi dokumente (taotlus, kooskõlastus).  Grupi alusel saab dokumente otsida menetluse dokumentide loendis.

 

 

2.2.4  Pindala ühikud

Pindala ühikuid kasutatakse planeeringuala suuruse ühiku määratlemisel.

 

2.2.5  Osapoolte liigid

Osapoolte liike kasutatakse süsteemi poolt (taotleja, esindaja, kaastaotleja, kooskõlastaja, koostaja , omanik , naaber) süsteemi tegevuste puhul kindla rolli määramisel, samuti saab kasutaja lisada menetluse juurde osapooli vastavas rollis.

 

 

2.2.6  Riigid

Riike kasutatakse aadressikomponentide riigi valikuks.

2.3     Teavituste haldus

RPIS-MEN saadab automaatteavitusi osapooltele vastavalt sündmuse tekkimisele, väärtustades teavituse pealkirja ja teksti.

 

 

Kasutaja saab otsida pealkirja/ sisu komponentide alusel otsingu veerus- süsteem kuvab teavitused, milles sisaldub vastav tekst.

 

 

Teavituse pealkirja ja sisu tekstilisi andmeid saab muuta.

Süsteemi poolt väärtustatavad väljad on '--' vahel ja neid ei tasu muuta, vastasel juhul ei tunne süsteem neid ära ja ei saa väärtustada.

 

2.4     Toimingu liikide haldus

 

 

Toimingu liikide alusel saab kasutaja sisestada uusi toiminguid menetluse juures.

Toimingu liigile saab määrata vaikimisi tähtaja päevades, selle alusel süsteem väärtustab toimingu tähtaja, kas kuni toimingu lõpuni on menetluse ruumiandmed RPIS-MEN  poolel lukustatud, kas toiminguga on seotud süsteemne teavitus ja kas on tegu süsteemse toiminguga.

 

Avalikustamisega seotud toimingute kestmise ajal kuvatakse selle toiminguga menetlused avalikustamise kiirloendites ja nende alusel saab kodanik teostada ka oma menetluste otsinguid (muud kiirloendid toimivad menetluse oleku alusel).

 

 

 

Kooskõlastamise toimingu kestmise ajal kuvatakse KOV ametnikule kooskõlastamise toiminguga menetlused.

 

Toimingu liigid ilmuvad toimingu  lisamisel loendisse.

 

 

 

2.5     Asutused

Asutusi kasutatakse RPIS-MEN vajalike loendite väärtustamiseks ja KOV häälestuseks.

 

Vaadata saab registrikoodi lingist, uue asutuse saab lisada nupust 'Lisa'. Asutuse andmestik sõltub asutuse liigist.

Andmeid saab pärida äriregistrist nupust 'Andmed registrist'.

 

2.5.1  Amet

Amet- kasutatakse vaikimisi kooskõlastajate tekitamisel süsteemis.

 

2.5.2  Planeerija

Planeerija rolli kasutatakse selle asutuse isikutele ligipääsu võimaldamisel menetlusele ja RPI-HAL ruumiandmetele.  Isik peab eelnevalt olema AAR-s seotud asutusega RPIS planeerija rollis.

 

Planeeringu juures peab antud asutus olema määratud planeeringu koostajaks.

 

 

2.5.3  Maavalitus

Maavalitsust kasutatakse KOV-le maavalitsuse määramisel, kasutatakse standardteavitustes ja järelvalve rollis kasutajale õiguste piiramises.

 

Teavitust saab saata, märkides maavanema, siis kasutatakse selle KOV maavalitsuse e-maili aadressi.

 

 

2.5.4  Ajaleht

Ajalehti kasutatakse KOV-le teavituste saajates ajalehtede rolli määramisel.

 

Teavitust saab saata, märkides maavanema, siis kasutatakse selle KOV ajalehtede e-maili aadresse.

 

 

2.5.5  KOV

KOV üldine andmestik erineb teiste asutuste omadest ja on välja toodud täpsemalt järgmises punktis.

 

 

2.6     KOVide haldus

KOV andmestikku kasutatakse süsteemi poolt KOV-de loendi väärtustamiseks ning erinevate KOV-ga seotud asutuste leidmiseks.

2.6.1  KOV loend

Need KOV-d ilmuvad erinevatesse KOV loenditesse:

2.6.2  KOV üldandmed

 

KOV andmestikus on lisaks asutuse üldandmetele on KOV-l täidetud veel:

 

EHAK kood ja ADS kood – ruumiandmete halduse jaoks.

2.6.3  KOV maavalitsus

 

Maavalitsus määratakse maavanema järelevalve ja teavituste jaoks.

 

 

Nupust  'Maavalitsus' saab liikuda KOV  maavalitsuse andmestikku.

 

2.6.4  KOV ajalehed

Nupust –KOV ajalehed saab vaadata  KOV-ga seotud ajalehti.

 

 

Lingist  'Kustuta' saab kustutada KOV seose ajalehega.

Lingist 'Lisa' saab lisada KOV seose ajalehega

Nupust 'Lisa valitud'  lisatakse märgitud ajalehtede seos KOV-ga.

 

2.6.5  KOV planeerijad

Nupust –KOV planeerijad  saab vaadata  KOV-ga seotud planeerimisasutusi.

 

Lingist  'Kustuta' saab kustutada KOV seose asutusega.

Lingist 'Lisa' saab lisada KOV seose asutusega

Nupust 'Lisa valitud'  lisatakse märgitud asutuste seos KOV-ga.

 

2.7     Menetluste statistika

 

Administraator saab jälgida kas üle süsteemi kõikide KOVde või valitud KOV statistilisi andmeid- menetlused on loendatud menetluse liikide ja olekute kaupa ning DP veel liigendatult.

Kõikide KOV-de statistika:

 

Valitud KOV statistika: